4 Temmuz 2012 Çarşamba

berat kandiliniz mübarek olsun


Şa‘bân’ın onbeşinci gecesi bir senelik günâhlara keffârettir. Bunun için Şa‘bân’ın onbeşinci gecesine “Keffâret gecesi” de denilir.

Yüce Allâh’ın mağfiret hazînelerinin dolup taştığı ve isteyen her mü’mine bol bol ihsân edildiği gecelerden biri de Berât gecesidir. Şa‘bân-ı şerîfin 14. gününün akşamı Berât gecesidir.

Berât demek “suçtan ve borçtan kurtulmak” manâsına gelir. Böyle bir gecede kul, Rabbine dönüp O (c.c.)’ün dergâhına yüz sürerek afv dileyecek olursa, Cenâb-ı Hakk, o kulun günâhlarını bağışlar ve onu kendine dost seçer. Bir hadîs-i şerîfte:
“Allâhü Te‘âlâ, bu gece ümmetime, Benî Kelb kabîlesinin koyunlarının tüyleri adedince rahmet eder.” buyurulmaktadır. (İbn-i Mâce, Tirmizî)

Bu gece mağfiret gecesidir. Bütün günâhlarının bağışlanmasını isteyen mü’minler şu hadîs-i kudsîdeki çağrıya uymalıdırlar:

“Bu gecede istiğfâr eden yok mu, onu mağfiret edeyim? Rızık isteyen yok mu, ona (bol bol) rızık vereyim, herhangi bir sıkıntıya, hastalığa ve belâya duçar olan yok mu, ona da sıhhât ve âfiyet vereyim.”

Me’mûr melekler tarafından kulların rızıkları, ecelleri ve diğer işleri bu gece yazılır ve tertîb edilir.
Vazîfeli melekler, bugünden i‘tibaren Levh-i Mahfûz’dan insanların hayat hâdiselerini yazmağa başlarlar ve bu durum, Kadir gecesine kadar devâm eder.

Nitekim Allâhü Te‘âlâ hazretleri, âyet-i celîlesinde:

“Her hikmetli iş o mübârek gecede ayırt edilir. (Rızık, ecel, hayır ve şerrden ibâret bütün işler o gece yazılır.)” buyurmaktadır. (Duhân s. 4)

Hz. Âişe Sıddıkâ (r.anhâ)’nın rivâyetine nazaran Nebîyi Ekrem (s.a.v.) Berât gecesi için buyurmuşlardır ki:

“Allâhü Tebâreke ve Te‘âlâ, Şa‘bân’ın onbeşinci gecesi, semâyı dünyâya iner ve Kelb kabîlesi koyunlarının tüylerinin sayısından fazla günâhı afveder.” buyurmuşlardır. (Tirmizî)
BERÂT GECESİNDE NE YAPMALIYIZ?

Gündüzünü mutlakâ oruçlu geçirmeliyiz. Hz. Alî (k.v.)’den
“Şabânın onbeşinci günü oruç tutun, gecesinde kâim olun.” meâlinde İbn-i Mâce bir hadîs rivâyet etmiştir.

(Hüccetü’l- İslâm İmâm-ı Gazâlî (rh.a.), İhyâ-u Ulûmi’d-dîn 1 c, 556. s.)

Dedikodudan, yalandan, harâma bakmaktan sakınmalıyız. İftârımızı yapıp Allâhü Te‘âlâya şükrettikten ve akşam namâzını edâdan sonra:

BERÂT GECESİNDE OKUNACAK DUÂ
(Akşam namazını kıldıktan sonra 3 defa Yâsîn-i Şerîf okunacak. Her Yâsîn-i Şerîfi okuduktan sonra bu duâ okunacak.Lütfen tıklayınız...)
Berât gecesi akşam namazından sonra üç kere Yasin sûresi ve her birinin sonunda bu Berât duâsı okunacaktır. Birinci Yâsin-i Şerîfden sonra bu duâ okunurken Allah'ın saîd kullarından olmak niyyetiyle okunacaktır. İkinci defa okunurken hayırlı ömür uzunluğu niyyetiyle okunacaktır. Üçüncü defa okunurken kaza ve belâlardan emîn olup hayırlı rızık için okunacaktır.

Duanın Metni:
Bi’smi’llâhi’r- rahmâni’r- râhîm

Allâhümme yâ ze’l-menni velâ yümennü ‘aleyhi. yâ ze’l-celâli ve’l-İkrâm. Yâ ze’t-tavli ve’l-in‘âm. lâ- ilâhe illâ ente zahra’l-lâci’îne ve câre’l-müste’cirîne ve emâne’l-hâifîne. Allâhümme in-künte ketebtenî ‘ındeke fî ümmi’l-kitâbi şekıyyen ev mahrûmen ev matrûden ev mukatteren ‘aleyye fî’r-rızkı fe’mhu’llâhümme bi fazlike şekâvetî ve hırmânî ve tardî ve ıktâre rızkî ve esbitnî ‘ındeke fî ümmi’l-kitâbi sa‘îden ve merzûkan ve müveffekan li’l-hayrâti fe-inneke kulte ve kavlüke’l-hakku fî kitâbike’l-münzeli ‘alâ lisâni nebiyyike’l- mürselîn. Yemhu’llâhu mâ-yeşâü’ ve yüsbitü ve ‘ındehu ümmü’l-kitâbi ilâhî bi’t-tecelliyyi’l-‘azîmi fî leyleti’n-nısfi min şa‘bâne’l- mükerremi’lletî fî-hâ yüfraku küllü emrin hakîmin. Ve yübremü en-tekşife ‘annâ mine’l-belâi’ mâ-na‘lemü vemâ lâ-na‘lemü vemâ ente bihî a‘lemü inneke ente’l-e‘azzü’l- ekrem. Ve sallâ’llâhu ‘alâ seyyidinâ Muhammedin ve ‘alâ âlihî ve ashâbihî ve evlâdihî ve ezvâcihî ve sellem.
Berat Gecesi Namazı
Berât gecesinde yatsıdan sonra ikide bir selâm vermek üzere yüz rek'at namaz kılınır. Her rek'atda Fâtiha'dan sonra on kere İhlâs-ı şerîf okunur. On defa İhlâs-ı şerîf okumağa kudreti olmayan beş veya üç kere okur. Bu namaz tamam oldukdan sonra okuyabildiği kadar salavât-ı şerîfe ve huzûr-ı kalble tevbe ve istiğfar edip Allah Teâlâ Hazretlerinden dünyevî ve uhrevî hâcetlerini taleb ve niyâz edecektir.

3 yorum:

  1. Blogunuzun yeni ziyaretçisiyim,kandiliniz mübarek olsun.Allah kalbinizden geçenleri hakkınızda hayırlı eylesin...

    YanıtlaSil
  2. Geçmiş kandiliniz mubarek olsun ...

    YanıtlaSil

Yüksekten bakar ise Gönül yüksekte gezer, dem-be-dem yoldan azar, Dış yüzüne o sızar,içinde ne var ise...

Değerli yorumlarınız için çok teşekkürler...